Tag Archives for " vraćanje na rad "

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.

Restitucija vraćanjem zaposlenog na radno mesto

UDK: 347.952:331.109

RESTITUCIJA VRAĆANJEM ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakoniti prestanak radnog odnosa ima za posledicu naturalnu i novčanu restituciju. Njihove vrste su različite zavisno od ex lege propisanih pretpostavki dispozicije za svaki njen oblik. Jedan od njenih oblika je i vraćanje zaposlenog na rad u značenju uključivanja u radno funkcionalnu vezu. To znači i povratak na ugovoreno radno mesto. Na taj način se aktivira radni odnos koji je nezakonito prekinut kao i prava i obaveze čiji sadržaj je određen ugovorom o radu i njegovim aneksima čije je dejstvo contra legem bilo privremeno eliminisano iz pravnog saobraćaja jer je sa tim atributom kvalifikovano rešenje o raskidu radno fukcionalne veze. Zaposleni u radnom sporu može da zahteva u tom slučaju i vraćanje na ugovoreno radno mesto jer je to ugovorena obaveza poslodavca. Podrazumeva se da je to učinio na vreme. Od toga postoji izuzetak kada nastane sukob ugovorenog sa stvarnim, ali to samo oslobađa poslodavca da zaposlenog vrati na ugovoreno radno mesto. Međutim, on i tada ima dužnost da mu ponudi izmenu ugovorenih uslova rada pod uslovima i u ex lege dozvoljenoj proceduri. To može biti primarno premeštaj a sekundarno višak što zavisi od ostvarenih pretpostavki dispozicije za njihovu primenu.

Ključne reči: nezakoniti prestanak radnog odnosa, vraćanje na rad, naturalna restitucija, izuzeci, radno mesto, mesto rada.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa umesto vraćanja na rad

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa umesto vraćanja na rad

Ako sud utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, a zaposleni ne zahteva da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada koje bi zaposleni ostvario da radi, i to zavisno od vremena provedenog u radnom odnosu i godina života zaposlenog, kao i broja izdržavanih članova porodice.

Prava zaposlenog u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Prava zaposlenog u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

U slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu zaposleni ima pravo da zahteva vraćanje na rad, isplatu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja, kao i da umesto vraćanja na rad zahteva naknadu štete u visini najviše 18 zarada.

Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

UDK: 349.22:331.106.44

PRAVNE POSLEDICE NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
Dr Velisav Marković, vanredni profesor Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum Beograd.

Rezime: Izmenama Zakona o radu iz 2014. godine učinjene su bitne promene u pravu zaposlenih na vraćanje na rad i naknadu štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu. Ovim izmenama položaj zaposlenih je bitno pogoršan a poslodavac je prilično privilegovan.
U radu autor, koristeći teoriju i sudsku praksu, uporednopravna rešenja i mesto Zakona o radu u pravnom sistemu, analizira odredbe o pravnim posledicama nezakonitog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ukazujući na sporna pravna pitanja. Takođe, predstavlja rešenja nacrta Građanskog zakonika Srbije koja bi mogla da doprinesu pravnoj sigurnosti, rešenju spornih pitanja i boljoj zaštiti zaposlenih.

Ključne reči: otkaz ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, naknada štete, vraćanje na rad, zaštita zaposlenih.