Tag Archives for " prekid postupka "

Prigovor litispendencije

PROCESNO PRAVO

Prigovor litispendencije

Litispendencija podrazumeva da u dve parnice koje teku postoji istovetnost tužbenog zahteva, istovetnost stranaka i istovetnost činjeničnog osnova, a kada odlučuje o prigovoru litispendencije sud je u obavezi da utvrdi da li litispendencija postoji na dan donošenja odluke o tom prigovoru.

Prekid postupka u sporu u vezi sa ugovorom sa valutnom klauzulom

PROCESNO PRAVO

Prekid postupka u sporu u vezi sa ugovorom sa valutnom klauzulom

Danom stupanja na snagu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima prekida se parnični postupak pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona, a čiji je predmet spora u vezi sa valutnom klauzulom kod ugovora o kreditu kako je definisan ovim zakonom.

Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku i prekid postupka

UDK: 347.9
342.722:347.962.6

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I PREKID POSTUPKA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Odredba člana 222. ZPP je odgovarajuća norma u postupku zaštite prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Kada je stranka prestala da postoji sud je u nemoći da sudi u in concreto postupku. Postupak se mora prekinuti kada stranka prestane da postoji (smrt fizičkog lica i prestanak pravnog lica).

Ključne reči: suđenje u razumnom roku, postupak, prestanak stranke, prekid postupka, odbacivanje zahteva, gubitak prava na delotvoran pravni lek.