Tag Archives for " Odbacivanje žalbe protiv rešenja o prekidu postupka u sporu male vrednosti "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

odbacivanje žalbe, rešenje o prekidu postupka u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Odbacivanje žalbe protiv rešenja o prekidu postupka u sporu male vrednosti

Rešenje prvostepenog suda o prekidu postupka nije rešenje kojim se okončava postupak pa bez obzira na pravnu pouku iz ožalbenog rešenja, žalba protiv tog rešenja nije dozvoljena.