Tag Archives for " prekid postupka po sili zakona "

Pribavljanje podataka od nadležnog organa

PROCESNO PRAVO

Pribavljanje podataka od nadležnog organa

Kada je na zakazano ročište pred prvostepenim sudom povratnica za tuženika vraćena sa naznakom „preminuo“, nema mesta donošenju rešenja o prekidu parničnog postupka shodno članu 222. stav 1. ZPP dok se ne pribavi zvanični izveštaj od nadležnog organa, o smrti tuženika shodno članu 143. stav 2. ZPP.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.