Tag Archives for " urednost predloga za izvršenje "

Urednost predloga za izvršenje

PROCESNO PRAVO

Urednost predloga za izvršenje

Okolnost da nije naveden datum rođenja stranaka, već samo JMBG, bez uticaja je na pravilnost predloga za izvršenje, jer je opštepoznato da JMBG sadrži i datum rođenja lica na koje se odnosi, pa bi insistiranje na unošenju i datuma rođenja u predlog za izvršenje predstavljalo preterani formalizam i takvo postupanje bilo bi suprotno članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.