Tag Archives for " odluka o likvidaciji "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Likvidacija privrednog društvo

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Dr Milovan Milić, dipl. pravnik.

Rezime: U okviru likvidacije privrednih društava, odnosno pojma i pokretanja likvidacije privrednog društva, Zakonom o privrednim društvima posebno je uređen pojam likvidacije privrednog društva. Uređujući pojam likvidacije privrednog društva, Zakon o privrednim društvima propisuje da se likvidacija društva može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada privredno društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza, dakle likvidacija se može sprovesti nad solventnim privrednim društvom, društvom sposobnim za namirenje svih svojih obaveza. Likvidacijom privredno društvo prestaje da postoji voljom svojih članova, s tim što u postupku likvidacije privrednog društva svi poverioci namiruju svoja potraživanja prema društvu, a ostatak raspodeljuju članovi privrednog društva. Pored likvidacije privrednog društva, kada privredno društvo prestaje voljom svojih članova, važeći Zakon o privrednim društvima predviđa i prinudnu likvidaciju privrednog društva.

Ključne reči: odluka o likvidaciji, registracija i objavljivanje, ograničenje isplata članovima društva u likvidaciji.