Tag Archives for " spor male vrednosti "

Osnov za brisanje hipoteke

STVARNO PRAVO

Osnov za brisanje hipoteke

U situaciji kada hipotekarni poverilac odbija da da brisovnu izjavu, osnov za brisanje hipoteke jeste pravosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo.

Sporovi male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te kada nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu pozitivnopravnih propisa. Osim toga, Ustavni sud zaključuje da u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji kršenje apelantovog prava na „suđenje u razumnom roku“, kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u periodu od pet godina i nešto više od 11 mjeseci donijeli tri meritorne i jednu procesnu odluku, kao i kada je apelant u određenom dijelu doprinio dužini trajanja predmetnog postupka.

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

Kada je punomoćnik tužioca obavestio sud da je pre zakazanog ročišta (četiri dana) angažovan od strane tužioca kod koga je nastala nova vlasnička struktura, pa je tražio odlaganje ročišta, tada pri takvoj situaciji, prvostepeni sud nije mogao da donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.

Revizija protiv odluke drugostepenog suda donete u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Revizija protiv odluke drugostepenog suda donete u sporu male vrednosti

Protiv odluke drugostepenog suda donete u sporu male vrednosti u kome se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, revizija nije dozvoljena.