Tag Archives for " pokretanje upravnog spora "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku.

Pokretanje upravnog spora protiv rešenja Vlade RS o davanju informacija od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Pokretanje upravnog spora protiv rešenja Vlade RS o davanju informacija od javnog značaja

Protiv rešenja Vlade Republike Srbije o davanju informacija od javnog značaja, ne može se izjaviti žalba Povereniku za informacije, ali se protiv rešenja može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu Upravni sud po službenoj dužnosti obaveštava Poverenika.

Tužba za pokretanje upravnog spora zbog ćutanja uprave

UPRAVNO PRAVO

Tužba za pokretanje upravnog spora zbog ćutanja uprave

Uz tužbu za pokretanje upravnog spora zbog ćutanja uprave mora se dostaviti dokaz da je tuženom, kao drugostepenom organu, podnet naknadni zahtev za donošenje rešenja, odnosno dokaz da je u zakonom propisanom roku kod drugostepenog organa urgirano da donese rešenje.