Tag Archives for " pravo koje spriječava izvršenje "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Pravo koje spriječava izvršenje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo koje spriječava izvršenje

Kupac koji drži stvar na osnovu punovažnog pravnog osnova, koji je podoban za sticanje prava svojine, i koji je savjestan, ima svojinsku državinu, koje pravo spriječava izvršenje, jer savjesni svojinski držalac ima najširu faktičku vlast na stvari, koja po obimu odgovara sadržini prava svojine.