Tag Archives for " tehnološki višak "

Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

RADNO PRAVO

Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

Kada je poslodavac u okviru sprovedenih organizacionih promena izvršio raspoređivanje drugih radnika na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom, prednost za zaključenje ugovora o radu na osnovu člana 182. Zakona o radu postoji samo kada poslodavac zasniva radni odnos sa trećim licem, a ne i u situaciji kada vrši raspoređivanje već zaposlenih lica.

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

RADNO PRAVO

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, ne sprečava poslodavca da vršenje poslova koje je obavljao zaposleni, poveri specijalizovanoj agenciji, jer je to u skladu sa autonomnim pravom poslodavca kao privrednog subjekta da samostalno, prema svojim potrebama, u cilju uštede i racionalizacije i u skladu sa poslovnom politikom odredi način organizacije procesa rada i obavljanja određenih poslova.

Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi

UDK: 349.22:331.106.44
005.956.2:347.447.84

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U SUDSKOJ PRAKSI
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.
Prilikom otkaza ugovora o radu poslodavac mora pravilno definisati osnov otkaza a zatim i zakonito sprovesti postupak davanja otkaza.
U cilju zakonitog postupanja poslodavaca i otklanjanja pravne neizvesnosti pri primeni propisa autor analizira sudsku praksu u primeni ovog instituta u opštem režimu radnih odnosa, uočava moguće sporne situacije i daje predlog rešenja.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, prestanak potrebe za radom, tehnološki višak, sudska praksa.

Kriterijumi za određivanje i program rešavanja tehnološkog viška

RADNO PRAVO

Kriterijumi za određivanje i program rešavanja tehnološkog viška

Čak i u situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih, to mu ne daje pravo da bez određenog kriterijuma sam odluči koji zaposleni predstavljaju višak, već naprotiv, određivanje lica koja predstavljaju višak od više izvršilaca na istom radnom mestu, bez primene kriterijuma, takvu odluku čini nezakonitom.

Isplata otpremnine zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom

Obaveza je poslodavca da zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom obračuna i isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu, a zaposleni, koji smatra da mu je otpremnina pogrešno obračunata i isplaćena u manjem iznosu nego što mu pripada, manje isplaćen iznos može zahtevati u sudskom postupku, podnošenjem tužbe sudu.