Tag Archives for " tehnološki višak "

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

U situaciji kada poslodavac utvrdi da je na određenom radnom mestu, koje nije ukinuto, došlo do potrebe smanjenja broja izvršilaca na tim poslovima, mora da donese akt kojim će utvrditi kriterijume i merila na osnovu kojih će se odrediti ko od zaposlenih na tom radnom mestu predstavlja višak, bez obzira što nije u obavezi da donosi programe za rešavanje viška zaposlenih.

Tehnološki višak

USTAVNO PRAVO

Tehnološki višak

U situaciji kada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla, odnosno kada dođe do smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu, moraju se primeniti odgovarajući kriterijumi koji će dati odgovor na pitanje ko od zaposlenih predstavlja tzv. tehnološki višak.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.

Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

RADNO PRAVO

Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

Kada je poslodavac u okviru sprovedenih organizacionih promena izvršio raspoređivanje drugih radnika na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom, prednost za zaključenje ugovora o radu na osnovu člana 182. Zakona o radu postoji samo kada poslodavac zasniva radni odnos sa trećim licem, a ne i u situaciji kada vrši raspoređivanje već zaposlenih lica.

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

RADNO PRAVO

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, ne sprečava poslodavca da vršenje poslova koje je obavljao zaposleni, poveri specijalizovanoj agenciji, jer je to u skladu sa autonomnim pravom poslodavca kao privrednog subjekta da samostalno, prema svojim potrebama, u cilju uštede i racionalizacije i u skladu sa poslovnom politikom odredi način organizacije procesa rada i obavljanja određenih poslova.

Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi

UDK: 349.22:331.106.44
005.956.2:347.447.84

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U SUDSKOJ PRAKSI
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.
Prilikom otkaza ugovora o radu poslodavac mora pravilno definisati osnov otkaza a zatim i zakonito sprovesti postupak davanja otkaza.
U cilju zakonitog postupanja poslodavaca i otklanjanja pravne neizvesnosti pri primeni propisa autor analizira sudsku praksu u primeni ovog instituta u opštem režimu radnih odnosa, uočava moguće sporne situacije i daje predlog rešenja.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, prestanak potrebe za radom, tehnološki višak, sudska praksa.