Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

UDK: 349.22:331.106.44

PRAVNE POSLEDICE NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
Dr Velisav Marković, vanredni profesor Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum Beograd.

Rezime: Izmenama Zakona o radu iz 2014. godine učinjene su bitne promene u pravu zaposlenih na vraćanje na rad i naknadu štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu. Ovim izmenama položaj zaposlenih je bitno pogoršan a poslodavac je prilično privilegovan.
U radu autor, koristeći teoriju i sudsku praksu, uporednopravna rešenja i mesto Zakona o radu u pravnom sistemu, analizira odredbe o pravnim posledicama nezakonitog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ukazujući na sporna pravna pitanja. Takođe, predstavlja rešenja nacrta Građanskog zakonika Srbije koja bi mogla da doprinesu pravnoj sigurnosti, rešenju spornih pitanja i boljoj zaštiti zaposlenih.

Ključne reči: otkaz ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, naknada štete, vraćanje na rad, zaštita zaposlenih.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)