Tag Archives for " prestanak privrednog društva "

Istupanje člana iz privrednog društva

PRIVREDNO PRAVO

Istupanje člana iz privrednog društva

Član privrednog društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga, naročito ako mu: jedan ili više ostalih članova ili društva svojim radnjama ili propuštanjem prouzrokuje štetu, ili ako je očigledno da će takva šteta, prema redovnom toku stvari nastupiti, ako je u znatnoj meri onemogućen da ostvaruje svoja prava ili ako mu društvo nameće nesrazmerne obaveze.

Prekid drugostepenog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid drugostepenog postupka

Kada tužilac kao pravno lice prestane da postoji rešenjem Agencije za privredne registre, ispunjeni su uslovi za obavezan prekid drugostepenog postupka, koji će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak ili ga sud, na poziv protivne strane, pozove da to učini.

Položaj zaposlenih u slučaju likvidacije poslodavca

UDK: 347.72.04
349.22

POLOŽAJ ZAPOSLENIH U SLUČAJU LIKVIDACIJE POSLODAVCA
Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima izričito predviđa način prestanka svih pravnih formi privrednih društava. Zakon o privrednim društvima, likvidaciju priznaje kao jedan od načina prestanka privrednog društva u bilo kojoj od zakonom predviđenih pravnih formi organizovanja, odnosno likvidacijom prestaje i ortačko društvo, kao i komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.
Opšti uslov za likvidaciju privrednog društva je svakako da društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Likvidacioni upravnik u slučaju dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po presudi suda koja je izjednačena sa odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji, po nastupanju pravnih posledica ove likvidacije (a to znači objavljivanju) ima zakonski osnov za otkaz ugovora o radu sa zaposlenima kod poslodavca nad kojim je pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po odluci suda. Kod prinudne likvidacije kroz uslove koji su predviđeni da bi Registrator mogao doneti i objaviti da je društvo u statusu prinudne likvidacije ukazuje da je isto prestalo sa radom, odnosno da mu je objektivno onemogućen rad, a što znači da su ispunjeni uslovi iz člana 176. stav 1. tačka 5. Zakona o radu, a zaposlenima prestao radni odnos bez volje zaposlenog i poslodavca danom objave oglasa o prinudnoj likvidaciji kod registra privrednih subjekata.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, prestanak privrednog društva, likvidacija privrednog društva, status zaposlenih.