Tag Archives for " materijalna odgovornost "

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

Kada je nastala šteta na vozilu tužioca propustom tuženika – JP “Putevi Srbije” tuženik je dužan da plati tužiocu naknadu materijalne štete sa pripadajućom zateznom kamatom koja se računa od dana veštačenja – utvrđenja visine štete, a ne od dana presuđenja.

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih iz ugla novog Zakona o policiji

UDK: 354.31(497.11)
349.22:331.108.6-057.34(497.11)

DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH IZ UGLA NOVOG ZAKONA O POLICIJI
Vesna Nikolić, advokat.

Rezime: U ovom radu su obrađene neke od novina koje donosi Zakon o policiji, u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova; privremeno udaljenje sa rada, zastarelost za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka; način na koji se tumače pojedini radnopravni instituti i konkretno primenjuju propisane norme; zatim, rezultati i posledice koje proizvode postupci koji se vode u primeni tih normi u odnosu na zaposlene i državu, kao i osvrt na praksu upravnih organa u sprovedenim upravnim postupcima u ovoj materiji i praksu Upravnog suda u vezi sa upravnosudskim sporovima, radi zaštite prava iz radnog odnosa policijskih službenika. U radu je prikazano i iskustveno viđenje autora pojedinih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa, sa posebnim osvrtom na disciplinsku i materijalnu odgovornost zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ključne reči: Zakon o policiji, povrede službene dužnosti, zastarelost, materijalna odgovornost, troškovi postupka, privremeno udaljenje sa rada.