Tag Archives for " odgovornost izvođača i naručioca radova za štetu "

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

Kada je nastala šteta na vozilu tužioca propustom tuženika – JP “Putevi Srbije” tuženik je dužan da plati tužiocu naknadu materijalne štete sa pripadajućom zateznom kamatom koja se računa od dana veštačenja – utvrđenja visine štete, a ne od dana presuđenja.

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.

Odgovornost izvođača i naručioca radova za štetu koja nastane u vezi sa izvođenjem radova

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost izvođača i naručioca radova za štetu koja nastane u vezi sa izvođenjem radova

Izvođač radova odgovara za štetu koju počini trećim licima u vezi sa izvođenjem radova na izgradnji objekta solidarno sa naručiocem, po principu objektivne odgovornosti zbog obavljanja opasne delatnosti.