Category Archives for "Posebni zakoni"

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Činjenica da je zdravstveno stanje osuđenog znatno narušeno opravdava zaključak sudije za izvršenje krivičnih sankcija da će se u konkretnom slučaju promenom načina izvršenja kazne zatvora ostvariti svrha kažnjavanja, a posebno svrha specijalne prevencije.

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada su u izreci presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, navedene aktivne radnje okrivljenog preduzete prema službenim licima kojima je otežano izvršenje njihovih službenih radnji, tada je izreka presude jasna i razumljiva.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

U situaciji kada fizičko lice nije platilo novčanu kaznu u ostavljenom roku od dana pravnosnažnosti rešenja niti je to učinilo do dana donošenja rešenja o zameni novčane kazne u kaznu zatvora sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

Izreka presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru je nerazumljiva kada je navedeno da je okrivljeni “na drugi način” ometao službena lica – oštećene, a potom je dat opis radnje izvršenja okrivljenog koja se odnosi na napad na telesni integritet oštećenih.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Zakonska definicija krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, prilikom određivanja radnje izvršenja ovog krivičnog dela, upotrebljava opisnu formulaciju prema kojoj ovo delo postoji ako se ovlašćeno službeno lice ometa u obavljanju poslova i ”na drugi način”, a što predstavlja faktičko pitanje koje sud rešava u svakom konkretnom slučaju.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u odnosu na maloletnika

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u odnosu na maloletnika

Sud može maloletnika obavezati na plaćanje troškova krivičnog postupka samo ako je maloletniku izrekao kaznu, a ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izbor krivične sankcije prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izbor krivične sankcije prema maloletniku

Prvostepeni sud je dužan da prilikom donošenja odluke o izricanju krivične sankcije prema maloletniku u svakom konkretnom slučaju izabere adekvatnu krivičnu sankciju prema maloletniku, bez obzira na predloge stranaka odnosno branioca maloletnika.

Zakon o privrednim prestupima – Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o privrednim prestupima
Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

Javni tužilac je isključivo ovlašćen za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne odluke donesene u postupku za privredni prestup.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Visoki stepen krivice kao preduslov za izricanje kazne maloletničkog zatvora

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Visoki stepen krivice kao preduslov za izricanje kazne maloletničkog zatvora

1 2 3 14