Category Archives for "Posebni zakoni"

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Navodi osuđenog da njegovo lečenje nije završeno su bez značaja ukoliko iz izveštaja specijalne zatvorske bolnice proizlazi da je prestala potreba za njegovo lečenje u zdravstvenoj ustanovi.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
Kada se izručenje lica koje se nalazi u ekstradicionom pritvoru zahteva radi vođenja krivičnog postupka po podignutoj optužnici, dakle, radi suđenja u prisustvu traženog lica, pogrešan je zaključak prvostepenog suda da nisu ispunjeni uslovi za izručenje traženog lica, a koji se tiču davanja garancije države molilje da će u slučaju osude u odsustvu postupak biti ponovljen u prisustvu izručenog lica.

Produženje pritvora prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Produženje pritvora prema maloletniku

Okolnosti da je u pitanju maloletnik koji je u statusu migranta, koji je u Republiku Srbuju ušao ilegalno, da uz to kod sebe ne poseduje nijedan od ličnih dokumenata, da je krenuo za Nemačku, kao i okolnosti da u Pirotu, pa ni u Srbiji nema prijavljeno ni prebivalište ni boravište, prema kome je vođen krivični postupak zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, do upućivanja u vaspitno-popravni dom, a najduže šest meseci računajući od 17. 1. 2023. godine, kao dana izricanja vaspitne mere, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva maloletnog A. F. ukoliko bi se našao na slobodi.

Pokretanje krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika
Pokretanje krivičnog postupka prema maloletniku

Kod činjenice da ni sam maloletni oštećeni nije bio decidiran da mu je povredu naneo upravo maloletni V, već da se povredio kada je hteo da V. izvuče nož koji je držao u ruci kako bi ga uplašio, zbog čega je mahinalno odreagovao, što sud upućuje na zaključak da je do povređivanja oštećenog došlo usled njegove nepažnje, a ne zbog radnji maloletnog V, pa nema mesta pokretanju krivičnog postupka prema maloletniku po zahtevu majke oštećenog maloletnika.

Necelishodnost izricanja vaspitne mere prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Necelishodnost izricanja vaspitne mere prema maloletniku

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da prema maloletniku koji je u toku postupka postao punoletan, koji je izvršio samo krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge, a u međuvremenu od izvršenja krivičnog dela do završetka krivičnog postupka je formirao porodicu, postao otac maloletnog deteta i stara se o maloletnom detetu svoje vanbračne supruge, kod činjenice da ranije nije dolazio u sukob sa zakonom, nije celishodno izricanje vaspitne mere.

Zamena kazne zatvora i mere bezbednosti po molbi osuđenog

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Zamena kazne zatvora i mere bezbednosti po molbi osuđenog

Ni po jednoj zakonskoj odredbi ne postoji mogućnost da sud u postupku po molbi okrivljenog za izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje, istovremeno izmeni i odluku o načinu izvršenja mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara koja je određena pravnosnažnom presudom.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Nema pravo na naknadu nematerijalne štete tužilac koji je kao učesnik u saobraćaju – vozač odbio da se podvrgne ispitivanju pomoću alkometra iako je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje takvog ispitivanja, zbog čega je opravdano zadržan u prostorijama policije u trajanju do 12 časova.

Ponavljanje krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Ponavljanje krivičnog postupka prema maloletniku

Potvrda osnovne škole da maloletnik pohađa osmi razred, sam za sebe ni u vezi sa ranije utvrđenim činjenicama i dokazima, nije podoban dokaz da se na osnovu njega dozvoli ponavljanje postupka.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Do obustave izvršenja kazne zatvora po pravnosnažnoj presudi, kada je dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka, može doći samo ukoliko je osuđeni stupio na izdržavanje kazne zatvora, a ukoliko nije stupio na izdržavanje kazne tada će se odložiti izvršenje kazne zatvora.

1 2 3 24