Category Archives for "Posebni zakoni"

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Neprihvatljiv je pravni stav prvostepenog suda da je okrivljena učinila krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti samo zato što kod sebe nije posedovala ličnu kartu koju su joj tražili policijski službenici.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Vređanje službenih lica nadležnog organa ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Bitan elemenat krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti je postojanje uzročne veze između preduzetih radnji okrivljenog prema službenim licima i njihovog otežanog izvršenja službene dužnosti.

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima – Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima
Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima primenjuje se i na učinioce koji su prema maloletnim licima izvršili, između ostalog, i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, čini onaj ko preti da će napasti, pokuša da napadne ili napadne ili na drugi način ometa službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Teže remećenje javnog reda i mira – Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Teže remećenje javnog reda i mira

Ukoliko ponašanje okrivljenog nema teže posledice po javni red i mir, može se raditi eventualno o prekršaju iz člana 6. stav 3. Zakona o javnom redu i miru koji je bio na snazi u kritičnom periodu, a ne o krivičnom delu nasilničko ponašanje.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Propuštanjem dostavljanja dopisa suda kojim mu se nalaže da uredi zahtev za rehabilitaciju, putem pribijanja pismena na vrata stana stranci – predlagaču koji u dva navrata nije pronađen na adresi koju je naveo u zahtevu učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka jer mu nije data mogućnost da raspravlja pred sudom.

Troškovi krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Troškovi krivičnog postupka prema maloletniku

Sud može maloletnika obavezati na plaćanje troškova krivičnog postupka samo ako je maloletniku izrekao kaznu, a ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

1 2 3 16