Tag Archives for " naknada materijalne štete "

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

Kada je tuženik – osiguravajuća organizacija, povodom povređivanja maloletnog tužioca na času fizičkog vaspitanja, isplatio zakonskom zastupniku maloletnog tužioca celokupni iznos materijalne štete po osnovu Posebnih uslova za osiguranje učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja, zakonski zastupnik nema pravo na naknadu materijalne štete u visini novčanih izdataka koje je imao isplatom advokatu koji je tuženiku napisao dva prigovora na Odluku o isplati štete.

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

Kada je medicinskom dokumentacijom, veštačenjem, saslušanjem više svedoka utvrđeno da tužilac, koji je pre povrede obavljao dopunsku delatnost u radnji svog oca – autolakirer, tu delatnost nije mogao obavljati zbog privremene sprečenosti, tada ima pravo na naknadu materijalne štete koju je tuženik – osiguravajuća organizacija dužna da plati.

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

Kada je tužena opština jedan od suvlasnika u stambenoj zgradi, a tužilac pretrpi štetu tako što je deo fasade zgrade otpao i povredio ga, tada postoji njena odgovornost za naknadu nematerijalne štete koju tužilac trpi.

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

Kada je tužilac, kao vlasnik vozila parkirao vozilo na „divljem parkingu“ ispod drveta, a na parceli vlasništva tuženika – grad Čačak, pa nastane šteta na vozilu usled pada grane drveta na vozilo, odgovoran je tuženik shodno članu 174. stav 1. ZOO.

Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

Naknada materijalne štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, pa i obaveza isplate naknade dospeva danom donošenja prvostepene presude, od kog trenutka oštećeni ima i pravo na zakonsku zateznu kamatu.