Tag Archives for " naknada materijalne štete "

Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca

Kada je vozilo tužioca naišlo na kolovozu na šoder i kamenje razne veličine, pa je na karteru vozila nastala šteta, tuženo JP “Putevi Srbije” je dužno da naknadi nastalu materijalnu štetu na vozilu tužioca kao i da nadoknadi plaćenu uslugu uklanjanja i transporta havarisanog vozila kao i sačinjavanje zapisnika o oštećenju na vozilu.

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

Kada je tuženik – osiguravajuća organizacija, povodom povređivanja maloletnog tužioca na času fizičkog vaspitanja, isplatio zakonskom zastupniku maloletnog tužioca celokupni iznos materijalne štete po osnovu Posebnih uslova za osiguranje učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja, zakonski zastupnik nema pravo na naknadu materijalne štete u visini novčanih izdataka koje je imao isplatom advokatu koji je tuženiku napisao dva prigovora na Odluku o isplati štete.

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

Kada je medicinskom dokumentacijom, veštačenjem, saslušanjem više svedoka utvrđeno da tužilac, koji je pre povrede obavljao dopunsku delatnost u radnji svog oca – autolakirer, tu delatnost nije mogao obavljati zbog privremene sprečenosti, tada ima pravo na naknadu materijalne štete koju je tuženik – osiguravajuća organizacija dužna da plati.