Tag Archives for " preduzetnik "

Brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata

Preduzetnik ne može biti brisan iz Registra privrednih subjekata, bez obzira na to što je prestao sa obavljanjem delatnosti, ukoliko uz registracionu prijavu ne dostavi dokaz o prestanku poreskih obaveza, odnosno o brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ.

Položaj preduzetnika po Zakonu o privrednim društvima

UDK: 347.72(497.11)
334.722(497.11)
658.114(497.11)

POLOŽAJ PREDUZETNIKA PO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima uređuje pored pravnog položaja privrednih društava i pravni položaj preduzetnika. Preduzetnici iako nisu pravna lica, posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz juna 2018. godine izmenjene su i odredbe koje regulišu položaj preduzetnika. U tom smislu izmene su pretrpele odredbe koje se odnose na poslovno ime i sedište preduzetnika, dostavljanje, delatnost, status poslovođe.

Ključne reči: preduzetnik, delatnost, fizičko lice, privredno društvo, osnivanje, prestanak, odgovornost.