Tag Archives for " sredstvo obezbeđenja naplate "

Ugovor o nalogu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o nalogu

Nalogoprimac je dužan da izvrši nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog privrednika ostajući u njegovim granicama i da u svemu pazi interese nalogodavca i njima se rukovodi, a kada nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od štete za nalogodavca, dužan je skrenuti mu na to pažnju i tražiti nova uputstva.

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu pravom.

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).