Tag Archives for " elektronska platforma "

Ugovor o nalogu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o nalogu

Nalogoprimac je dužan da izvrši nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog privrednika ostajući u njegovim granicama i da u svemu pazi interese nalogodavca i njima se rukovodi, a kada nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od štete za nalogodavca, dužan je skrenuti mu na to pažnju i tražiti nova uputstva.

Neki ciljevi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NEKI CILJEVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Novele Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) s obzirom na njihov sadržaj imaju za cilj i da doprinesu: zaštiti dužnika, ubrzanju postupka izvršenja i obezbeđenja i ostvarivanju prava na nepristrasan i nezavisan sud. Tome treba da posluži anonimizacija postupka, antikoruptivne mere i elektronska prodaja.

Ključne reči: novele, paralelni normativni režim, automatizacija i anonimizacija, elektronska prodaja, elektronska platforma, elektronska tabla, sprečavanje korupcije, antikoruptivne mere, srazmera, dobrovoljno namirenje.