Tag Archives for " ugovor o kreditu "

Ugovaranje premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, kao obaveze korisnika kredita

OBLIGACIONO PRAVO
Ugovaranje premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, kao obaveze korisnika kredita

Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog ili nominalnog iznosa u ponudi.

Naknada za obradu kreditnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada za obradu kreditnog zahteva

Ugovaranje naknade za obradu kreditnog zahteva, odobravanje, praćenje ili administriranje kredita u načelu je dozvoljeno, ali je potrebno da banka dokaže da je pre zaključenja ugovora korisniku predočila postojanje dodatnih obaveza koje prate ugovor o kreditu i naplatila uslugu koju je izvršila ili stvarni trošak koji je imala, kao i da je klijentu bila poznata struktura i visina tog troška.

SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE – NKOSK

OGLEDI

OBLIGACIONO PRAVO

UDK:340.142:[347.447.63:336.717.5(4-672EU)
COBISS.SR-ID 70548233

SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
– NKOSK

* Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda.

Rezime: U moru sporova između korisnika kredita i poslovnih banaka, koji se vode pred gotovo svim sudovima u Republici Srbiji, pored onih koji zauzimaju najviše prostora a tiču se troškova obrade kredita, jesu oni koji za predmet imaju troškove osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa hipotekom. Iako, što se tiče predmetnih sporova postoji ogromna sudska praksa svih sudova, preko prvostepenih, drugostepenih, pa i do samog Vrhovnog kasacionog suda, ovo pitanje i dalje ostaje nerešeno u konačnom smislu. Sagledavajući sveukupnu sudsku praksu, stiče se utisak da ista pati od nedostatka konačne slike, odnosno ista se nikako ne uklapa u teorijske osnove obligacionog prava, koja svoje uporište mora da ima i u praksi evropskog prava. Cilj ove analize je zapravo, da se kroz sudsku praksu nacionalnih sudova i praksu Evropskog suda pravde, da odgovor na postavljeno sporno pravno pitanje u sporovima u vezi sa troškovima osiguranja kredita (NKOSK). Zapravo, ovo je pokušaj, da se na prvi pogled komplikovani sporovi svedu na jednostavnu teorijsku osnovu koja daje odgovor ne samo na predmet ove analize već na sve sporove između korisnika i banaka.
Ključne reči: ugovor o kreditu, Evropski sud pravde (ESP), načelo transparentnosti, prosto jezičko tumačenje, načelo autonomije volje, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), troškovi osiguranja potraživanja, glavna i sporedna obaveza, preuzimanje ispunjenja, sredstvo obezbeđenja.

1 2 3 6