Tag Archives for " ugovor o kreditu "

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Naknada troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada troškova obrade kredita

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ima pravo da pored ugovorne kamate, kao cene plasiranja novčanih sredstava, ugovorom obuhvati i troškove obrade kredita, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Ništave odredbe ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ništave odredbe ugovora o kreditu

Ugovorna odredba ugovora o kreditu kojom je određeno da će banka svoju obavezu isplate sredstava kredita vršiti po jednom kursu (po kupovnom, odnosno nižem kursu), a da će obavezu korisnika kredita obračunavati po srednjem (odnosno višem) kursu apsolutno je ništava odredba, jer je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim načelima obligacionog prava.

Ugovor o kreditu – troškovi obrade kreditnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu – troškovi obrade kreditnog zahteva

Nema ekonomske opravdanosti da pored iznosa na ime cene pružene usluge, banka kod ugovora o kreditu dodatno i posebno naplaćuje još jedan vid svoje usluge označavajući ga kao naknada troškova obrade kreditnog zahteva i premija osiguranja, jer banka sve svoje usluge koje pruža korisniku kredita naplaćuje kroz kamatu na kredit, tj. korisnik kredita sve bančine usluge plaća kroz kamatu na uzeti kredit.

Pravna valjanost valutne klauzule ustanovljene ugovorom o kreditu

UDK: 336.717.061(497.11)
347.455

PRAVNA VALJANOST VALUTNE KLAUZULE USTANOVLJENE UGOVOROM O KREDITU
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Sadržina prava i obaveza ugovora o kreditu određena je odredbom člana 1065. ZOO. Međutim, ugovor o kreditu predstavlja izraz volje ugovornih strana i može se zaključiti na kraći ili na duži vremenski rok. Zato davalac kredita, kao ekonomski jača ugovorna strana, pokušava da očuva očekivani profit od plasiranih kreditnih sredstava ugovornim konstituisanjem posebnih zaštitnih klauzula. Valutna klauzula je jedna od zaštitnih mera čije se konstituisanje zakonom dozvoljava u funkciji očuvanja realne tržišne vrednosti plasiranih kreditnih sredstava. Dopuštenost ugovaranja valutne klauzule se temelji na odredbama člana 34. stav 8. Zakona o deviznom poslovanju i člana 395. Zakona o obligacionim odnosima.
Valutna klauzula nije i ne može biti pravni osnov bogaćenja davaoca kredita na štetu korisnika kredita sticanjem nesrazmerne imovinske koristi u odnosu na realnu tržišnu vrednost isplaćenih kreditnih sredstava u dinarima. Valutna klauzula može uživati sudsku zaštitu samo u slučaju kada se njenom primenom obezbeđuje očuvanje ekvivalentnosti uzajamnih davanja. U slučaju da banke plasirana kreditna sredstva nisu pribavile putem sopstvenog zaduženja u švajcarskim francima na međunarodnom tržištu, valutna klauzula o indeksiranju dinarskog duga korisnika kredita primenom kursa CHF ne može uživati sudsku zaštitu. Njome se narušava ekvivalentnost uzajamnih davanja, što je čini apsolutno ništavom.
Međutim, utvrđena ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksaciji plasiranih dinarskih iznosa kredita primenom kursa švajcarskog franka nema automatskog uticaja na punovažnost preostalih ugovornih odredbi. To znači da ništavost takve klauzule nema za posledicu automatsku ništavost celog ugovora o kreditu.

Ključne reči: ugovor o kreditu, valutna klauzula, ekvivalentnost uzajamnih davanja, sudska zaštita.

Ugovor o kreditu – plaćanje naknade u slučaju prevremene otplate kredita

USTAVNO PRAVO

Ugovor o kreditu – plaćanje naknade u slučaju prevremene otplate kredita

Odredba ugovora o kreditu o plaćanju naknade u slučaju prevremene otplate kredita iz refinansiranja nije protivna prinudnim propisima, jer Zakon o bankama i Zakon o obligacionim odnosima ne zabranjuju takvu naplatu.