Tag Archives for " ugovor o kreditu "

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

Banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga u vezi sa realizacijom kredita, ali odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci naknadu za obradu kredita, kao i naknadu za zahtev i premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, može biti pravno valjana samo pod uslovom da su isti jasno predočeni korisniku u predugovornoj fazi, tako da korisnik ni jednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi obrade kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, tako da klijent nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

Kada je u Ugovoru o dugoročnom gotovinskom kreditu navedeno da je korisnik kredita (tužilac) dužan da plati 3.450,00 dinara „na ime obrade kreditnog zahteva“, takva odredba je ništava i tuženik (banka) je dužan da tužiocu vrati navedeni novčani iznos sa pripadajućom kamatom, jer u Ugovoru nije precizirano koji su to troškovi nastali za tuženika, a povodom obrade kredita tužioca.