Tag Archives for " nepokretnost na kojoj je upisano založno pravo "

Uknjižba založnog prava hipoteke

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Uknjižba založnog prava hipoteke

Nije došlo do povrede apelantkinjinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je do miješanja u pravo na imovinu došlo u skladu sa zakonom i radi postizanja legitimnog cilja u javnom interesu, pri čemu je održana „pravična ravnoteža“ između zahtjeva od opšteg ili javnog interesa i zahtjeva da se zaštiti pravo pojedinca na imovinu.

Ništavost ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora

Na ništavost se ne može pozivati nesavesna ugovorna strana, koja je znala ili je prema postojećim okolnostima morala znati za ništavost ugovora.

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

USTAVNO PRAVO

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

Sticalac založene nepokretnosti, odnosno lice koje je naknadno steklo pravo svojine na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo, dužno je da trpi namirenje na nepokretnosti, ali nije izvršni dužnik, te stoga nema osnova da se u predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave, kao izvršni dužnik označi novi vlasnik fizičko lice, niti da se izvršenje odredi prema njemu.

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Prinudno izvršenje potraživanja na nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo

USTAVNO PRAVO

Prinudno izvršenje potraživanja na nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo

Upisom založnog prava na osnovu rešenja o izvršenju, izvršni poverilac stiče pravo da potraživanje koje se prinudno izvršava namiri iz nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo, a ovo pravo izvršnog poverioca ne prestaje ni onda kada treće lice stekne pravo svojine na toj nepokretnosti.