Tag Archives for " dug za utrošenu električnu energiju "

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.

Imovinskopravni zahtev

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev

Kada je izrekom presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela teška krađa (tzv. krađa struje) utvrđeno da je ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 227.000,00 dinara nejasno je zašto je oštećeno PD “Elektrodistribucija” za ostvarenje imovinskopravnog zahteva upućeno na parnicu.

Dug za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Dug za utrošenu električnu energiju

Ukoliko tužilac za zgradu u kojoj se nalazi i prostor koji koristi tuženi, plaća naknadu za zgradu u celini, kao da se radi o poslovnom prostoru, onda su i lica, pa i ovde tuženi koji koriste delove te zgrade za stanovanje dužni da tužiocu nadoknade troškove, srazmerno površini koju koriste.