Tag Archives for " jemac platac "

Ugovor o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu

Banka može istovremeno da aktivira i više sredstava obezbeđenja iz ugovora o kreditu, ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja, odnosno u mogućnosti je da aktivira sva sredstva obezbeđenja koja su uspostavljena u cilju naplate kredita, što znači da zahteva vraćanje kredita od jemca-platca, ali i aktiviranje svih založnih prava koja su uspostavljena u cilju obezbeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu.

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

U slučaju kada je namirenje potraživanja po osnovu ugovora o kreditu obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, banka može sve da ih aktivira istovremeno ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja.

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Ugovor o nalogu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o nalogu

Nalogoprimac je dužan da izvrši nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog privrednika ostajući u njegovim granicama i da u svemu pazi interese nalogodavca i njima se rukovodi, a kada nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od štete za nalogodavca, dužan je skrenuti mu na to pažnju i tražiti nova uputstva.