Tag Archives for " izvršenje "

Stanje u primeni novela Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine

UDK: 347.952(497.11)

STANJE U PRIMENI NOVELA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU IZ 2015. GODINE
Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Rezime: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 54/2019) izvršene su značajne izmene odredaba prvostepenog izvršnog postupka. Predmet ovog rada biće najznačajnije izmene opšteg dela zakona koje se odnose na proširenje nadležnosti javnih izvršitelja u domenu određivanja i sprovođenja izvršenja, dužnost davanja podataka o imovnom stanju i identifikacionih podataka izvršnog dužnika, izjednačavanje prenosa sa prelazom potraživanja i obaveze kao osnovom za stupanje trećeg lica u postupak u svojstvu izvršnog poverioca i izvršnog dužnika, preciziranje ovlašćenja i obaveza javnih izvršitelja kod načela srazmere i dalje sužavanje polja primene instituta zahteva za otklanjanje nepravilnosti kao pravnog sredstva u izvršnom postupku. Cilj autora rada je da ukaže na razloge koji su mogli rukovoditi zakonodavca da kroz usvojene izmene i dopune unapredi izvršni postupak i izvrši analizu izmenjenih odredaba zakona sa stanovišta eventualnih dilema u njihovoj primeni u praksi.

Ključne reči: nadležnost suda i javnog izvršitelja, načelo srazmere, zahtev za otklanjanje nepravilnosti, izvršenje, stupanje trećeg lica, prelaz potraživanja, verodostojna isprava, sredstvo izvršenja, rešenje, zaključak

Tužba za nedopustivost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Tužba za nedopustivost izvršenja

Trece lice koje smatra da na predmetu izvršenja ima takvo pravo koje sprecava izvršenje, može sve do okoncanja izvršnog postupka podneti tužbu za nedopustivost izvršenja (izlucnu tužbu), bez obzira na to da li ga je sudija koji postupa u izvršnom postupku uputio na parnicu ili je propustio da to uradi.

Pogrešna i nepravilna primena pravne norme iz člana 20. stav7. ZIO u parnici za naknadu štete zbog protivzakonitog rušenja objekta

UDK: 347.952

POGREŠNA I NEPRAVILNA PRIMENA PRAVNE NORME IZ ČLANA 20. STAV 7. ZIO U PARNICI ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PROTIVZAKONITOG RUŠENJA OBJEKTA
– Ne proizvode pravno dejstvo raspolaganja imovinom koja izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju, odnosno zaključka kojim se određuje izvršenje –
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Rezime: Članom 10. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da „postupku izvršenja i obezbeđenja shodno se primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno“, a nijednim propisom nije propisano da se procesna odredba člana 20. stav 7. ZIO primenjuje u parničnom postupku.
Stoga pozivanje suda u parničnom postupku na odredbe izvršnog prava i to člana 20. stav 7. ZIO a u vezi sa aktivnom legitimacijom nije moguće jer nije ni bilo predmet razmatranja u izvršnom postupku, pa samim tim ovakav pravni stav nije održiv. Ako se pri tome izvršni postupak vodio po Zakonu o izvršnom postupku, a u ovom zakonu nije postojala ovakva odredba, naknadno pozivanje na član 20. stav 7. ZIO nije moguća i zbog toga što bi se time uvela ustavno nedozvoljena retroaktivnost.

Ključne reči: izvršenje, parnični postupak, retroaktivnost zakona.

Razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja

UDK: 347.952

RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI IZMEĐU SUDA I JAVNOG IZVRŠITELJA ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Uvođenje javnih izvršitelja u pravni sistem Republike Srbije, a naročito znatno proširenje njihove nadležnosti u fazi sprovođenja izvršenja i obezbeđenja u odnosu na sudsku nadležnost, dovodi i do određenih spornih pitanja koja se odnose na nadležnost, bilo suda bilo javnog izvršitelja, u toj fazi postupka.
Sporna pitanja pojavila su se (između ostalog), najpre zbog činjenice da zakonodavac nije na jasan i precizan način uredio nadležnost za pojedine postupke u fazi sprovođenja izvršenja i obezbeđenja, a dalje, uopšte nije predvideo mogućanost da dođe do sukoba nadležnosti između suda i javnog izvršitelja.
Rad je posvećen tim spornim pitanjima, uz izneto mišljenje o mogućem sukobu nadležnosti između suda i javnog izvršitelja i ko bi bio nadležan da rešava o tom sukobu nadležnosti.
U radu su posebno analizirana pojedina sporna pitanja koja se odnose na nadležnost za izvršenje izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima, sprovođenje protivizvršenja, naplatu sudskih penala, kao i ona koja se odnose na sprovođenja privremenih mera koje glase na činjenje, nečinjenje ili trpljenje.

Ključne reči: sud, javni izvršitelj, izvršenje, obezbeđenje, nadležnost.

Upravni postupak i upravni spor u Srbiji – Glavne procesne veze –

UDK: 35.077.2(497.11)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U SRBIJI – Glavne procesne veze –
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rezime: Razmatranje relacije pravne regulative upravnog postupka i zakonskog uređenja upravnog spora – u sadašnjem vremenu u Srbiji – važno je, posebno, iz dva razloga: zbog nužnih promena pojedinih solucija ZUS-a (iz 2009. god), radi njegovog osavremenjavanja (naročito u pogledu pravnih lekova), a i zbog dovođenja u sklad posebnih upravno-procesnih propisa sa ZUP-om (iz 2016. god). Najmarkantnije linije povezivanja upravnog postupka i upravno-sudskog postupka u kome se raspetljava upravni spor su – u pogledu predmeta postup(a)ka, načela, stranaka, utvrđivanja činjenica, pravnih puteva zaštite, mogućnosti odlaganja izvršenja, pune sudske jurisdikcije, itd. Pri tome, pozicija organa u upravnom postupku bitno je drugačija od procesne pozicije suda, kao nezavisnog tela i definitivnog kontrolora zakonitosti upravne delatnosti. Njegova nezavisnost u upravnom sporu i staranje isključivo o zakonitosti. Sve u svemu, upravni spor po svojoj prirodi nije treći upravno-procesni stepen nego krajnja, redovna sudska kontrola upravnog postupanja.

Ključne reči: upravni postupak, upravni spor, rešenje, izvršenje, presuda, puna sudska jurisdikcija, pravni lekovi, razuman rok.

Upravljanje zatvorima u Bosni i Hercegovini u pogledu visokorizičnih lica

UDK: 343.81(497.6)
342.721:343.121(497.6)

UPRAVLJANJE ZATVORIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U POGLEDU VISOKORIZIČNIH LICA
Doc. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci.
Dr Mustafa Bisić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde BiH.

Rezime: U radu se daje prikaz stanja u Bosni i Hercegovini iz oblasti sistema upravljanja zatvorima u pogledu najopasnijih zatvorenika koje zakonski propisi označavaju kao visokorizične osobe za sistem izvršenja krivičnih sankcija. Zakonodavna regulativa izvršenja krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera ukazuje da Bosna i Hercegovina ima moderan zakon iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija usklađen sa međunarodnim zatvorskim standardima i da se posebno vodi računa o bezbjednosti kao elementu koji se posmatra sa više aspekata. To je u funkciji bezbjednosti javnog poretka, vladavine prava, zakonitog i pravilnog postupanja sa zatvorenicima, odnosno pritvorenicima, kao i pravilnog provođenja zakona ili drugih propisa. Cilj je da se prema takvoj kategoriji lica tokom izvršavanja mjere pritvora ili izdržavanja kazne zatvora u sigurnom okruženju vrši prevaspitavanje u cilju usvajanja društveno prihvatljivih vrijednosti i lakšeg uključivanja u uslove života na slobodi i da se oni ponašaju u skladu sa zakonom i ispunjavaju dužnosti građana u demokratskom društvu.

Ključne riječi: krivične sankcije, zatvor, izvršenje, pritvorenici, zatvorenici.

Izvršenje odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda

Kada u postupku po ustavnoj žalbi, kao način otklanjanja štetnih posledica, poništi odluku redovnog suda kojom je povređeno Ustavom zajemčeno pravo i odredi, odnosno naloži donošenje nove sudske odluke, izvršenje odluke Ustavnog suda podrazumeva obavezu nadležnog suda da postupi po nalogu Ustavnog suda, tj. da novu odluku donese u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.