Tag Archives for " utvrđivanje ništavosti odredbi ugovora o kreditu "

Ništavost ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora

Na ništavost se ne može pozivati nesavesna ugovorna strana, koja je znala ili je prema postojećim okolnostima morala znati za ništavost ugovora.

Naplata troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata troškova obrade kredita

Banka ima pravo da, pored kamate, naplaćuje i druge troškove i naknade u vezi zaključenja ugovora o kreditu, ali je u obavezi da dostavi korisniku kredita ponudu koja sadrži sve bitne elemente ugovora, pa i visinu troškova obrade kredita, bez obaveze da iskazuje i strukturu tih troškova.

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

U slučaju kada je namirenje potraživanja po osnovu ugovora o kreditu obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, banka može sve da ih aktivira istovremeno ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja.

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

Banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga u vezi sa realizacijom kredita, ali odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci naknadu za obradu kredita, kao i naknadu za zahtev i premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, može biti pravno valjana samo pod uslovom da su isti jasno predočeni korisniku u predugovornoj fazi, tako da korisnik ni jednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi obrade kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, tako da klijent nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

Ne može banka kredit u deviznom iznosu obračunati u dinarskom iznosu po kupovnom kursu banke na dan puštanja kredita u tečaj, a otplatu računati u dinarskoj protivvrednosti ugovorenog deviznog iznosa po prodajnom kursu banke, važećem na dan plaćanja.

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.