Tag Archives for " ugovor "

Ugovor o građenju sa klauzulom ”ključ u ruke”

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke”

Ugovaranjem klauzule “ključ u ruke” kod ugovora o građenju isključuje se pravo izvođača da pored ugovorene cene ostvari i naknadu za višak radova i naknadne radove izvedene bez odobrenja naručioca.

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o poklonu ima, pre svega, ugovarač koji je savestan, ali to mogu biti i druga zainteresovana lica čija su prava povređena zaključenjem ugovora, kao što su naslednici poklonodavca.

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Naknada troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada troškova obrade kredita

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ima pravo da pored ugovorne kamate, kao cene plasiranja novčanih sredstava, ugovorom obuhvati i troškove obrade kredita, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Valutna klauzula

Valutna klauzula

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud dao dovoljne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelantu nisu bile dovoljno jasne i razumljive, odnosno da je ugovaranje tzv. valutne klauzule nezakonito.