Tag Archives for " poslovne banke "

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

U slučaju kada je namirenje potraživanja po osnovu ugovora o kreditu obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, banka može sve da ih aktivira istovremeno ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja.

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

Kada je u Ugovoru o dugoročnom gotovinskom kreditu navedeno da je korisnik kredita (tužilac) dužan da plati 3.450,00 dinara „na ime obrade kreditnog zahteva“, takva odredba je ništava i tuženik (banka) je dužan da tužiocu vrati navedeni novčani iznos sa pripadajućom kamatom, jer u Ugovoru nije precizirano koji su to troškovi nastali za tuženika, a povodom obrade kredita tužioca.

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama

UDK: 35.077:336.711(497.11)

DISKRECIONA OVLAŠĆENJAU UPRAVNIM AKTIMA NARODNE BANKE SRBIJE U VRŠENJU KONTROLNE FUNKCIJE NAD POSLOVNIM BANKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji

Rezime: Ovaj rad je na zadatu temu pripreman u nešto dužem periodu. Obuhvata principe odlučivanja na osnovu diskrecione ocene u načelu, sa posebnim osvrtom na diskreciona ovlašćenja NBS prema poslovnim bankama, sa primerima upravne i sudske prakse.
Umesto zaključaka na koje je u datoj analizi jasno ukazano, autor se zalaže da svako službeno lice koje u upravnom postupku odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, na radnom stolu uvek ima primerak Rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope…. i Preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope… o načelima pravičnog vođenja upravnog postupka i dobre uprave. Na taj način bilo bi više potvrđenih rešenja u upravnom sporu, a stranke efikasnije ostvarivale svoja prava i pravne interese.

Ključne reči: diskreciona ovlašćenja, Narodna banka Srbije, poslovne banke, oduzimanje dozvole za rad, finansijska disciplina, kontrolna funkcija.