Tag Archives for " kamata po kreditnoj obavezi "

Obračun kamate konformnom metodom

OBLIGACIONO PRAVO

Obračun kamate konformnom metodom

Obračun kamate konformnom metodom i pripisivanje kamate glavnom dugu praktično predstavlja obračun kamate na kamatu, a što je suprotno članu 279. stav 1. ZOO i suštini zakonske zatezne kamate, koja se od pretpostavljene štete pretvara u novčanu kaznu, čija visina znatno premašuje pretrpljenu stvarnu štetu, što nije dozvoljeno.

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka koja nije utemeljena u pouzdanom pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu pisanu informaciju o svim poslovnim rizicima i ekonomsko-finansijskim posledicama koje će nastati primenom takve klauzule.

Naplata troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata troškova obrade kredita

Banka ima pravo da, pored kamate, naplaćuje i druge troškove i naknade u vezi zaključenja ugovora o kreditu, ali je u obavezi da dostavi korisniku kredita ponudu koja sadrži sve bitne elemente ugovora, pa i visinu troškova obrade kredita, bez obaveze da iskazuje i strukturu tih troškova.