Tag Archives for " imovina "

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu pravom.

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Podela zajedničke imovine supružnika

PORODIČNO PRAVO

Podela zajedničke imovine supružnika

Pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, a veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Zajednička imovina članova porodične zajednice

USTAVNO PRAVO

Zajednička imovina članova porodične zajednice

Da bi neka imovina bila zajednička, nije dovoljno da je stečena za vreme trajanja porodične zajednice, već i da je stečena radom članova zajednice, a ne na neki drugi način – poklonom, nasleđem ili iz drugih izvora, npr. posebne imovine nekog od članova.

Imovina stečena u bračnoj zajednici

PORODIČNO PRAVO

Imovina stečena u bračnoj zajednici

Kada jedan od bračnih drugova nakon prekida brčne zajednice upotrebi novčana sredstva stečena u bračnoj zajednici za kupovinu ili sticanje imovine, onda drugi bračni drug samim tim što su uložena i njegova sredstva ne stiče pravo svojine na toj imovini već ima samo pravo da po osnovu sticanja ostvari svoje pravo svojine na novčanim sredstvima.

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, na osnovu činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred nadležnim upravnim organima, utvrdio da je odluka kojom je apelant obavezan da plati porez na dodatu vrijednost donesena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, pa slijedi da je miješanje u apelantovu imovinu bilo srazmjerno i da služi zakonitom cilju u javnom interesu. Uz to, nema kršenja prava na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju kada apelant, osim paušalnog navoda o povredi ovog prava, nije ponudio bilo kakve argumente i razloge koji bi ukazivali na vjerovatnoću da je diskriminisan.

Pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje u smislu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

UPRAVNO PRAVO

Pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje u smislu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Bivši vlasnik nema pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje u smislu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, za imovinu oduzetu na osnovu propisa o eksproprijaciji koji su se primenjivali posle 15. 2. 1968. godine, za koju je određena naknada u novcu ili drugim stvarima i pravima.