Tag Archives for " ugovor o hipoteci – založna izjava "

Uknjižba založnog prava hipoteke

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Uknjižba založnog prava hipoteke

Nije došlo do povrede apelantkinjinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je do miješanja u pravo na imovinu došlo u skladu sa zakonom i radi postizanja legitimnog cilja u javnom interesu, pri čemu je održana „pravična ravnoteža“ između zahtjeva od opšteg ili javnog interesa i zahtjeva da se zaštiti pravo pojedinca na imovinu.

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

USTAVNO PRAVO

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

Sticalac založene nepokretnosti, odnosno lice koje je naknadno steklo pravo svojine na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo, dužno je da trpi namirenje na nepokretnosti, ali nije izvršni dužnik, te stoga nema osnova da se u predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave, kao izvršni dužnik označi novi vlasnik fizičko lice, niti da se izvršenje odredi prema njemu.

Ustanovljenje hipoteke na zajedničkoj imovini bračnih drugova

USTAVNO PRAVO

Ustanovljenje hipoteke na zajedničkoj imovini bračnih drugova

Kada se ustanovljava hipoteka na zajedničkoj imovini bračnih drugova, a koja je u katastru upisana samo na jednog bračnog druga, saglasnost drugog bračnog druga na ustanovljenje hipoteke ne može biti prećutna, niti se ona može pretpostaviti, već mora biti data jasno i izričito pred ovlašćenim organom na način propisan zakonom.

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.