Tag Archives for " nenovčano potraživanje "

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

Na nenovčano potraživanje ne može se tražiti niti priznavati zatezna kamata zbog neblagovremenog ispunjenja, niti se može tražiti šteta kroz kamatu na novčana sredstva, već samo naknada štete koja se mora i dokazati.