Tag Archives for " umanjenje ugovorene zarade "

Umanjenje ugovorene zarade

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Umanjenje ugovorene zarade

Poslodavac ne može zaposlenom umanjivati ugovorenu zaradu, ako prije umanjenja zarade nije ponudio izmjenu ugovorenih uslova rada u pogledu utvrđivanja zarade, koja se dostavlja u pisanom obliku i sadrži razloge za ponudu, rok u kojem zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.