Tag Archives for " punomoćje za zastupanje "

Zameničko punomoćje

PROCESNO PRAVO

Zameničko punomoćje

Advokat kome je stranka izdala punomoćje ovlašćen je da to punomoćje prenese na drugog advokata, ali to ne znači da je stranka koja je izdala punomoćje u pravnom odnosu sa advokatom na koga je preneto punomoćje. U pravnom odnosu sa advokatom na koga je preneto punomoćje je samo advokat koji je to punomoćje i preneo.