Ugovor o nalogu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o nalogu

Nalogoprimac je dužan da izvrši nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog privrednika ostajući u njegovim granicama i da u svemu pazi interese nalogodavca i njima se rukovodi, a kada nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od štete za nalogodavca, dužan je skrenuti mu na to pažnju i tražiti nova uputstva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)