Tag Archives for " platni nalog "

Izdavanje platnog naloga

PROCESNO PRAVO

Izdavanje platnog naloga

Ako na osnovu verodostojne isprave može da se traži izvršenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje, sud će da izda platni nalog samo ako tužilac učini verovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga.

Ugovor o nalogu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o nalogu

Nalogoprimac je dužan da izvrši nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog privrednika ostajući u njegovim granicama i da u svemu pazi interese nalogodavca i njima se rukovodi, a kada nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobijenim uputstvima bilo od štete za nalogodavca, dužan je skrenuti mu na to pažnju i tražiti nova uputstva.