Tag Archives for " kredit "

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka koja nije utemeljena u pouzdanom pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu pisanu informaciju o svim poslovnim rizicima i ekonomsko-finansijskim posledicama koje će nastati primenom takve klauzule.

Naplata troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata troškova obrade kredita

Banka ima pravo da, pored kamate, naplaćuje i druge troškove i naknade u vezi zaključenja ugovora o kreditu, ali je u obavezi da dostavi korisniku kredita ponudu koja sadrži sve bitne elemente ugovora, pa i visinu troškova obrade kredita, bez obaveze da iskazuje i strukturu tih troškova.

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

U slučaju kada je namirenje potraživanja po osnovu ugovora o kreditu obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, banka može sve da ih aktivira istovremeno ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja.

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

Banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga u vezi sa realizacijom kredita, ali odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci naknadu za obradu kredita, kao i naknadu za zahtev i premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, može biti pravno valjana samo pod uslovom da su isti jasno predočeni korisniku u predugovornoj fazi, tako da korisnik ni jednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.