Tag Archives for " presuda "

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Objektivni identitet između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Objektivni identitet između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude, ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog opisa opisanog u optužnom aktu, pod uslovom da se radi o istom događaju.

Međupresuda

UDK: 347.951.2(497.11)

MEĐUPRESUDA

Dr Gordana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Rezime: Autor u radu analizira institut međupresude u parničnom procesnom pravu regulisan odredbama Zakona o parničnom postupku iz 2011. i konstatuje da od donošenja prvog srpskog Zakona o parničnom postupku iz 2004. u procesnom sistemu postoje tri vrste međupresude koje se međusobno razlikuju u pogledu uslova, razloga, ciljeva, dejstva i faze postupka u kojima se one donose.
Ključne reči: tužbeni zahtev, kondemnatorna tužba, zahtev za utvrđenje u toku parnice, presuda, međupresuda, drugostepena međupresuda.

Ispravljanje grešaka u presudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispravljanje grešaka u presudi

Kada je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, a propustio da mu izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom shodno članu 297. stav 5. KZ, nije mogao da mu izrekne navedenu meru bezbednosti donošenjem rešenja o ispravci presude.

Upravni postupak i upravni spor u Srbiji – Glavne procesne veze –

UDK: 35.077.2(497.11)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR U SRBIJI – Glavne procesne veze –
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rezime: Razmatranje relacije pravne regulative upravnog postupka i zakonskog uređenja upravnog spora – u sadašnjem vremenu u Srbiji – važno je, posebno, iz dva razloga: zbog nužnih promena pojedinih solucija ZUS-a (iz 2009. god), radi njegovog osavremenjavanja (naročito u pogledu pravnih lekova), a i zbog dovođenja u sklad posebnih upravno-procesnih propisa sa ZUP-om (iz 2016. god). Najmarkantnije linije povezivanja upravnog postupka i upravno-sudskog postupka u kome se raspetljava upravni spor su – u pogledu predmeta postup(a)ka, načela, stranaka, utvrđivanja činjenica, pravnih puteva zaštite, mogućnosti odlaganja izvršenja, pune sudske jurisdikcije, itd. Pri tome, pozicija organa u upravnom postupku bitno je drugačija od procesne pozicije suda, kao nezavisnog tela i definitivnog kontrolora zakonitosti upravne delatnosti. Njegova nezavisnost u upravnom sporu i staranje isključivo o zakonitosti. Sve u svemu, upravni spor po svojoj prirodi nije treći upravno-procesni stepen nego krajnja, redovna sudska kontrola upravnog postupanja.

Ključne reči: upravni postupak, upravni spor, rešenje, izvršenje, presuda, puna sudska jurisdikcija, pravni lekovi, razuman rok.