Tag Archives for " naknada za oduzeto zemljište u postupku arondacije "

Pravo na naknadu za zemljište koje je oduzeto u postupku arondacije i postalo državno dobro

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu za zemljište koje je oduzeto u postupku arondacije i postalo državno dobro

U situaciji kada je postupak arondacije faktički sproveden, vlasnik ne može biti lišen prava na naknadu za zemljište koje mu je oduzeto u postupku arondacije i postalo državno dobro, odnosno prava da mu se umesto oduzetog zemljišta na ime naknade dodeli u svojinu drugo odgovarajuće zemljište.