Tag Archives for " tužbeni zahtev "

Prigovor litispendencije

PROCESNO PRAVO

Prigovor litispendencije

Litispendencija podrazumeva da u dve parnice koje teku postoji istovetnost tužbenog zahteva, istovetnost stranaka i istovetnost činjeničnog osnova, a kada odlučuje o prigovoru litispendencije sud je u obavezi da utvrdi da li litispendencija postoji na dan donošenja odluke o tom prigovoru.

Učešće umešača u postupku

PROCESNO PRAVO

Učešće umešača u postupku

Umešač može da stupi u parnicu u toku celog postupka sve do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu, kao i u toku postupka nastavljenog izjavljivanjem vanrednog pravnog leka.

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o poklonu ima, pre svega, ugovarač koji je savestan, ali to mogu biti i druga zainteresovana lica čija su prava povređena zaključenjem ugovora, kao što su naslednici poklonodavca.

Sporovi male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te kada nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu pozitivnopravnih propisa. Osim toga, Ustavni sud zaključuje da u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji kršenje apelantovog prava na „suđenje u razumnom roku“, kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u periodu od pet godina i nešto više od 11 mjeseci donijeli tri meritorne i jednu procesnu odluku, kao i kada je apelant u određenom dijelu doprinio dužini trajanja predmetnog postupka.

Povraćaj stvari i naknada štete u upravnom sporu

UDK: 35.077.2

POVRAĆAJ STVARI I NAKNADA ŠTETE U UPRAVNOM SPORU1)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Rezime: Upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog akta koji je donet u drugom stepenu, a može se pokrenuti i protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku. Upravni spor može da se pokrene i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt, u kom slučaju govorimo o ćutanju uprave.
Odredbom člana 16. Zakona o upravnim sporovima propisano je da se u upravnom sporu može tražiti i povraćaj oduzetih stvari i naknada štete koja je tužiocu naneta izvršenjem akta koji se osporava. Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete, koji se mogu ostvarivati u upravnom sporu, ima niz specifičnosti. Prvo, povraćaj oduzetih stvari i naknada štete u upravnom sporu može se tražiti samo uz poništaj upravnog akta. Ako tužba takav zahtev ne sadrži, već samo zahtev za povraćaj stvari ili naknadu štete, Upravni sud će se oglasiti stvarno nenadležnim i spise ustupiti stvarno nadležnom parničnom sudu.
Pored toga, presudom kojom se osporeni upravni akt poništava, odnosno oglašava ništavim, sud može odlučiti i o zahtevu tužioca za povraćaj stvari, odnosno za naknadu štete, ako utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za to. U protivnom će uputiti tužioca da svoj zahtev ostvaruje u parničnom postupku.

Ključne reči: upravni spor, povraćaj oduzetih stvari, naknada štete, tužbeni zahtev, poništaj.

Međupresuda

UDK: 347.951.2(497.11)

MEĐUPRESUDA

Dr Gordana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Rezime: Autor u radu analizira institut međupresude u parničnom procesnom pravu regulisan odredbama Zakona o parničnom postupku iz 2011. i konstatuje da od donošenja prvog srpskog Zakona o parničnom postupku iz 2004. u procesnom sistemu postoje tri vrste međupresude koje se međusobno razlikuju u pogledu uslova, razloga, ciljeva, dejstva i faze postupka u kojima se one donose.
Ključne reči: tužbeni zahtev, kondemnatorna tužba, zahtev za utvrđenje u toku parnice, presuda, međupresuda, drugostepena međupresuda.