Tag Archives for " Republika Srbija "

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE

TEMA BROJA

POSLOVNO PRAVO

UDK: 347.775(497.11)
COBISS.SR-ID 43845385

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE
* Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sistem zaštite poslovne tajne potpuno je usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a njihov smisao je da pravno sankcionišu svaki akt neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili odavanja poverljivih informacija koje zakonito kontroliše odgovarajuće fizičko ili pravno lice (imalac poslovne tajne). Zakonom o zaštiti poslovne tajne iz 2021. godine precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna, odnosno uređuje se pod kojim se uslovima pribavljanje, korišćenje i otkrivanje poslovne tajne smatra zakonitim, a pod kojim nezakonitim. Odredbe ovog zakona su pravni osnov za građanskopravnu odgovornost u slučaju povrede poslovne tajne, ali je istovremeno takva povreda sankcionisana i kao privredni prestup (ako je učinjena od strane privrednog društva, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu), ali i kao prekršaj (ako je učinjena od strane fizičkog lica, odnosno preduzetnika). Očekuje se da će rešenja sadržana u novom Zakonu doprineti suzbijanju nelojalne konkurencije i jačanju pravne sigurnosti, što će uticati i na stvaranje pogodnije klime za dolazak stranih investicija i brži ekonomski rast Republike Srbije.

Ključne reči: poslovna tajna, odgovornost, usklađivanje propisa, Republika Srbija, Evropska unija, obrnuti inženjering.

Podmićivanje u privrednoj delatnosti i srodna krivična dela

UDK 343.85:346.543(497.11)
343.85:343.352(497.11)

PODMIĆIVANJE U PRIVREDNOJ DELATNOSTI I SRODNA KRIVIČNA DELA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Pojava korupcije i njeni raznovrsni oblici ugrožavaju gotovo sve grane društvenog i privrednog života jedne zemlje, a podmićivanje predstavlja prvi i univerzalno rašireni oblik korupcije koji se sreće u svim vremenima i u svakom društvu. Zbog toga se smatra da bi se svako demokratsko društvo moralo energično i svim sredstvima boriti da ojača prevenciju, spreči, otkrije i najstrože kazni svaku korupciju sa ciljem da se ona iskoreni. Zakonodavac Republike Srbije je ažurno pratio tendencije u međunarodnom i uporednom pravu, tako da je u materijalnom krivičnom zakonodavstvu propisao kako klasična krivična dela davanja i primanja mita, tako i posebne delikte iz ove oblasti (davanja i primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem). Osim toga, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji se primenjuje od marta 2018. godine, redefinisana je organizaciona struktura nadležnih državnih organa u cilju otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za „krivična dela finansijskog kriminala i korupcije“. Uprkos tome opšta krivična dela primanja i davanja mita još uvek su daleko brojnija u praksi.

Ključne reči: korupcija u privredi, davanje i primanje mita, posebni državni organi, suzbijanje, Republika Srbija.

Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

UDK: 347.218.2(497.11)

PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI
Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu.

Rezime: Način pribavljanja i otuđenja nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini sa aspekta Zakona o javnoj svojini i Zakona o planiranju i izgradnji. Sličnosti i razlike u postupku pribavljanja odnosno otuđenja objekata i gradskog građevinskog zemljišta. Postupak i uslovi pod kojima se nepokretnosti u javnoj svojini mogu dati u zakup. Obaveze Vlade, Republičke direkcije za imovinu, Državnog pravobranioca i drugih nadležnih organa. Sprovođenje postupaka javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe, kao i nadležnost za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti u javnoj svojini.

Ključne reči: javna svojina, titulari javne svojine, pribavljanje, otuđenje, zakup, Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, Vlada RS, Republička direkcija RS, Državni pravobranilac, pismena ponuda, javno nadmetanje, neposredna pogodba, ugovor, gradsko građevinsko zemljište, Zakon o javnoj svojini, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.