Tag Archives for " krađa "

Šumska krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Šumska krađa

Da bi postojala krivična odgovornost okrivljenih za krivično delo šumska krađa potrebno je veštačenjem od strane veštaka geometra utvrditi da li je seča stabala izvršena na parcelama oštećenih a veštačenjem od strane veštaka šumarske struke potom nužno je utvrditi količinu oborenih stabala.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U slučaju kada se okrivljeni nalazi na izdržavanju kazne zatvora po jednoj presudi, a protiv njega se vodi drugi krivični postupak zbog krivičnog dela krađa, dostavljanje optužnog predloga i poziva za glavni pretres se ima izvršiti preko uprave KPZ gde se nalazi na izdržavanju kazne, a ne preko oglasne table suda i putem internet stranice suda, da bi se glavni pretres mogao održati i bez njegovog prisustva, ako je uredno pozvan.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada se vodi krivični postupak protiv okrivljenog zbog više krivičnih dela protiv imovine a do tada je 15 puta osuđivan zbog istih krivičnih dela, osnovano je produženje pritvora jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivična dela.

Teška krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa

Kada je krivično delo teška krađa izvršeno provaljivanjem ili na drugi način predviđen u članu 204. stav 1. tačka 1. KZ može se tretirati kao krivično delo sitne krađe samo ukoliko je utvrđeno da je učinilac išao za tim da protivpravno oduzme tuđu stvar u vrednosti koja je označena u stavu 2. člana 210. KZ.

Teška krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa

Kada je na nesumnjiv način utvrđeno da je prilikom izvršenja korišćeno oruđe za savladavanje mehaničkih prepreka na taj način ispunjeni su uslovi za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela teške krađe, pa vrednost protivpravne imovinske koristi nije od uticaja na pravnu kvalifikaciju krivičnog dela.