Tag Archives for " novčana naknada za oduzeto zemljište "

Naknada za konstituisanje stvarne službenosti prelaska elektroenergetskih vodova preko parcele tužilaca kao vlasnika

STVARNO PRAVO

Naknada za konstituisanje stvarne službenosti prelaska elektroenergetskih vodova preko parcele tužilaca kao vlasnika

Kada je odlukom pravnog prethodnika tuženika “Elektrodistribucije” preko parcele tužilaca konstituisana stvarna službenost prelaska elektroenergetskih vodova, preko postavljenih stubova, radi se o konstituisanju zakonske stvarne službenosti, pa tužioci imaju pravo na isplatu naknade za konstituisanu službenost.

Obračun kamate na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište

USTAVNO PRAVO

Obračun kamate na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište

Na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, kamata se obračunava u visini rasta cena na malo i plaća na svaku dospelu tromesečnu ratu, i to počev od pravnosnažnosti sudske odluke pa do dospelosti konkretne isplatne rate, a ne od dana kada je dužnik pao u docnju.