Tag Archives for " pretrpljeni bolovi "

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

Kada je tužiocu, zbog smrti rođenog brata, koji je preminuo zbog pretrpljenih povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi, krivicom osiguranika tuženika isplaćena naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica u vansudskom postupku za osnovanost tužbenog zahteva tužioca radi isplate razlike između isplaćene i pripadajuće naknade štete, polazi se od kriterijuma za utvrđivanje visine tog vida naknade štete.

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.