Tag Archives for " raskid ugovora "

Valutna klauzula

Valutna klauzula

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud dao dovoljne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelantu nisu bile dovoljno jasne i razumljive, odnosno da je ugovaranje tzv. valutne klauzule nezakonito.

Raskid ugovora zbog neispunjenja kada ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora zbog neispunjenja kada ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora

Kada ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i posle isteka roka ispuni svoju obavezu, a poverilac da zahteva njeno ispunjenje, ali ako poverilac želi raskinuti ugovor mora ostaviti dužniku primeren naknadni rok za ispunjenje, pa ako dužnik ne ispuni obavezu u naknadnom roku nastupaju iste posledice kao i u slučaju kada je rok bitni sastojak ugovora.

Raskid ugovora u slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora u slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza

Neizvršavanje ugovornih obaveza od strane jedne ugovorne strane, nema za posledicu automatski raskid ugovora, već druga ugovorna strana i treće lice stiču pravo da izvršenje obaveze od strane tuženog zahtevaju prinudnim putem.

Pravna sudbina dugoročnih kredita u švajcarskim francima

UDK: 336.717.061(497.11)
347.455

PRAVNA SUDBINADUGOROČNIH KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA**
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Kada je početkom poslednje decenije prošlog veka enormna inflacija obezvredila potraživanja banke i ostale poverioce u kreditnim poslovima, država je reagovala promptno i iskaz u članu 395. Zakona o obligacionim odnosima da poverilac novčanu obavezu indeksiranu u stranoj valuti može zahtevati u domaćem novcu prema kursu „u trenutku nastanka obaveze“ zamenila iskazom da je može zahtevati „u trenutku ispunjenja obaveze“. Kada su korisnici kredita indeksiranih u švajcarskim francima zapali u nevolju zbog drastičnog porasta kreditnog duga, država je čitavu deceniju bila ravnodušna da bi Vrhovni kasacioni sud tek 2. 4. 2019. godine usvojio pravno shvatanje u kojem se kaže da je valutna klauzula u švajcarskim francima ništava ako plasirana sredstva nisu pribavljena u toj valuti. Odmah potom Vlada je predložila lex specialis čije usvajanje umanjuje značaj pravnog shvatanja najvišeg suda. To shvatanje se razlikuje i od stava izraženog u tri pravnosnažne odluke tog suda kojima su usvojeni zahtevi dužnika za raskid ugovora o kreditu zbog promenjenih okolnosti.

Ključne reči: krediti u švajcarskim francima, raskid ugovora, pravno shvatanje najvišeg suda, lex specialis.

Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada je u ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti kao bitni element ugovora bilo ugovoreno ispunjenje obaveze tuženog u određenom roku, istekom tog roka ugovor je raskinut po samom zakonu, u smislu čl. 124. i 125. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.

Raskid ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala

USTAVNO PRAVO

Raskid ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala

Ustavnopravno je prihvatljiv stav revizijskog suda da isplata ugovorom utvrđene visine zarade zaposlenim predstavlja jednu od ugovorom predviđenih obaveza kupca subjekta privatizacije, te da njeno neizvršenje predstavlja razlog za raskid ugovora, iako neispunjenje ugovornih obaveza nije ugovorom predviđeno kao raskidni razlog.