Tag Archives for " pravo na pravično suđenje "

Pravo na djelotvoran pravni lijek u vezi s pravom na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek u vezi s pravom na pravično suđenje

Prekršeno je apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. ove konvencije kada je Vrhovni sud odbacio apelantov zahtjev za vanredno preispitivanje analognom primjenom Zakona o parničnom postupku kojim se ograničava pravo stranke da izjavi reviziju, budući da takvo ograničenje nije propisano u Zakonu o upravnim sporovima koji sadrži odredbe o tome ko i kako može izjaviti zahtjev za vanredno preispitivanje, pa je primjena člana 55. Zakona o upravnim sporovima proizvoljna.

Obrazloženje presude Upravnog suda

USTAVNO PRAVO

Obrazloženje presude Upravnog suda

S obzirom na to da se u upravnom sporu proverava zakonitost konačnog upravnog akta na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku, to ne postoji obaveza Upravnog suda da obrazlaže sve navode tužbe ukoliko su oni već isticani u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu i u kom postupku su ti navodi ocenjeni.

Pravo na pravično suđenje u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na pravično suđenje u krivičnom postupku

Pravo na pravično suđenje u krivičnom postupku jemči se pre svega okrivljenom licu, jer se u tom postupku odlučuje o optužbi koja se tom licu stavlja na teret, a lice koje u krivičnom postupku ima položaj privatnog tužioca, oštećenog ili oštećenog koji ima svojstvo tužioca, ne može se pozivati na to da mu je povređeno pravo na pravično suđenje time što protiv okrivljenog nije pokrenut i vođen krivični postupak, ili što krivični postupak nije okončan osudom optuženog lica, odnosno što optuženome nije izrečena određena krivična sankcija.

Pravo na pristup sudu

USTAVNO PRAVO

Pravo na pristup sudu

Pravo na pristup sudu, kao sastavni deo prava na pravično suđenje, po pravilu se vezuje za prvostepeni sud, dok je pravo na pristup žalbenom sudu ili sudu koji odlučuje o vanrednim pravnim lekovima obezbeđeno garantovanjem prava na pravni lek iz člana 36. stav 2. Ustava.

Povreda prava na pravnu sigurnost

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost

Načelo pravne sigurnosti, kao element prava na pravično suđenje, podrazumeva da svako lice može osnovano očekivati da će nadležni sud u bitno istovrsnim činjeničnim i pravnim situacijama postupati na isti način.

Presuda zbog propuštanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Presuda zbog propuštanja

U konkretnom slučaju došlo je do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Opštinski sud donio presudu zbog propuštanja, a da nije prethodno, primjenom odredbe člana 336. Zakona o parničnom postupku, vratio apelantu na uređenje nepotpuni podnesak, koji je apelant dostavio sudu kao odgovor na tužbu.

1 2 3 6