Tag Archives for " ispunjenje ugovora "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

Ne može se tražiti raskid ugovora ako je stranka koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći, niti se na raskid može pozivati stranka ako je promena okolnosti nastupila po isteku roka određenog za ispunjenje njene obaveze.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.

Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Visina zajma u uslovima visoke inflacije utvrđuje se prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja u dinarskoj protivvrednosti, sa kamatom od dana donošenja prvostepene odluke, odnosno veštačenja.

Kapara u našem pravnom sistemu

UDK: 347.447.6

KAPARA U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

Rezime: Kapara bi se mogla definisati kao suma novca ili neka druga vrednost koju jedna strana daje drugoj kao znak da je ugovor zaključen i kao sigurnost da će se izvršiti obaveze iz ugovora.
Druga je funkcija kapare u tome što ona služi kao sigurnost da će se ugovorne obaveze ispuniti. Ako se ugovor ispuni, tada se kapara, ukoliko je istovremena s ugovornom činidbom, uračunava u činidbu.
Kapara se mora vratiti ako stranke sporazumno raskinu ugovor, zatim ako do ispunjenja ugovora nije došlo usled uzroka za koji nijedna stranka ne odgovara (npr. usled više sile) ili u slučaju ako su obe stranke krive za neizvršenje ugovora.
Drugačija je situacija ako je samo jedna strana kriva za neizvršenje ugovora. Tu treba razlikovati da li je za neizvršenje ugovora kriva ona strana koja je dala kaparu, ili ona strana koja je kaparu primila.

Ključne reči: kapara, ispunjenje ugovora, neizvršenje ugovora.