Tag Archives for " pravično suđenje "

Povreda prava na pravnu sigurnost

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost

Načelo pravne sigurnosti, kao element prava na pravično suđenje, podrazumeva da svako lice može osnovano očekivati da će nadležni sud u bitno istovrsnim činjeničnim i pravnim situacijama postupati na isti način.

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje
Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada je predmetni postupak utvrđivanja sticanja prava vlasništva, koji po prirodi nije hitan i u kojem nije trebalo razmotriti posebno složena činjenična i pravna pitanja, trajao osam godina i šest mjeseci, od čega pred Opštinskim sudom četiri godine, a pred Kantonalnim sudom tri godine, pri čemu nema objektivnih okolnosti koje bi bile od uticaja na ovako dugo trajanje predmetnog postupka.

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

USTAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Nema ustavnopravnog utemeljenja stanovište upravnog organa i Upravnog suda da status borca u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može steći samo jugoslovenski državljanin koji je vršio određene dužnosti u oružanim akcijama pre 27. aprila 1992. godine, do kada je postojala SFRJ.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku, kao elemenat prava na pravično suđenje, podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, čime se istovremeno daje garancija stranci da je sud razmotrio njene navode i dokaze koje je istakla u postupku i da se takva odluka može ispitati po žalbi.

Naknada nematerijalne štete

 

Naknada nematerijalne štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ničeg što bi ukazivalo da su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravo kada su, shodno odredbama čl. 154, 170. i 200. Zakona o obligacionim odnosima i člana 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi, obavezali apelantkinju na naknadu nematerijalne štete tužiteljki zbog povređivanja u toku trajanja izleta koji je apelantkinja organizovala, a na kojem radnik apelantkinje – razredna nastavnica tužiteljke – nije preduzela odgovarajuće mjere radi zaštite i čuvanja učenika, uključujući i tužiteljku, kada su redovni sudovi dali argumentovana obrazloženja za svoje odluke. Pri tome su redovni sudovi dali jasnu analizu svih sprovedenih dokaza, a činjenica da je tužiteljka mogla naplatiti premiju osiguranja zbog povređivanja i od osiguravajućeg društva nema uticaja na pravo tužiteljke da traži naknadu i od apelantkinje kao odgovorne za pretrpljene povrede.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

U skladu sa Ustavom zajemčenim pravom na pravično suđenje, drugostepeni sud mora obrazložiti sva bitna pitanja koja su izneta u žalbi, a ne da paušalno prihvati ocenu prvostepenog suda, bez davanja konkretnog obrazloženja.