Tag Archives for " ugovor o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima "

Ugovor o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Ništavost odredbe o kamati ugovora o kreditu ne povlači ništavost samog ugovora, ako on može opstati bez ništave odredbe, i ako ona nije bila uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor o kreditu zaključen.

Ništavost odredbi ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredbi ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Apsolutno su ništave odredbe ugovora o kreditu kojim je utvrđeno da banka zadržava pravo da tokom trajanja ugovora prilagođava kamatnu stopu u skladu sa izmenama poslovne politike banke, kao i odredbe da će korisnik kredita sve plative iznose po ugovoru kao što su dugovana glavnica i kamata, otplaćivati po prodajnom kursu banke važećem na dan konkretne otplate.