Tag Archives for " ugovor o kreditu koji glasi na stranu valutu "

Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi obrade kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, tako da klijent nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

Ne može banka kredit u deviznom iznosu obračunati u dinarskom iznosu po kupovnom kursu banke na dan puštanja kredita u tečaj, a otplatu računati u dinarskoj protivvrednosti ugovorenog deviznog iznosa po prodajnom kursu banke, važećem na dan plaćanja.

Zatezna kamata na iznos duga po ugovoru o kreditu koji glasi na stranu valutu

OBLIGACIONO PRAVO

Zatezna kamata na iznos duga po ugovoru o kreditu koji glasi na stranu valutu

Kada iznos duga po ugovoru o kreditu glasi na stranu valutu, a isplaćuje se u dinarima, zatezna kamata na iznos duga koji glasi na stranu valutu se isplaćuje u dinarima (valuta obaveze).