Tag Archives for " povreda prava na pravično suđenje "

Povreda principa in dubio pro reo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Povreda principa in dubio pro reo

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud donio osporenu presudu bez poštovanja pravnog stava Ustavnog suda izraženog u Odluci AP 2635/09 od 28. septembra 2012. godine, odnosno kada u postupku nije dato logično i uvjerljivo obrazloženje da je optužba dokazala apelantovu krivicu za predmetno krivično djelo, nego obrazloženja presuda ostavljaju razumnu sumnju o apelantovoj krivici.

Povreda prava na pravično suđenje – nedostavljanje revizije na odgovor

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravično suđenje – nedostavljanje revizije na odgovor

U situaciji kada podnosiocu ustavne žalbe revizija nije dostavljena na odgovor, a posebno kada je drugostepena presuda preinačena na njegovu štetu, postupak u kome je doneta revizijska presuda ne zadovoljava standarde pravičnog suđenja iz člana 32. stav 1. Ustava RS, uspostavljene ustavnosudskom praksom i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Ustavna žalba – povreda prava na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – povreda prava na pravično suđenje

Sudovi su obavezni da primene pravila postupka izbegavajući i preterani formalizam koji bi ugrozio pravičnost postupka i preteranu fleksibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništavim, beznačajnim) proceduralne zahteve predviđene zakonom.

Pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih u organima lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih u organima lokalne samouprave

Jedinica lokalne samouprave nije nadležna da svojim opštim aktom uređuje pitanja koja se tiču prava na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica, pošto se navedeno pravo ostvaruje u skladu sa aktom Vlade RS.